Skip to main content

İMEKS MAKİNE VE SANAYİ A.Ş – MAL VE HİZMET SATIŞ GENEL KOŞULLARI

 1. TANIMLAR
  “SATICI”: İmeks Makine ve Sanayi A.Ş firmasıdır.
  “ALICI” : Satıcının Sözleşme tahtında Ürün ve/veya Hizmet sağladığı kurum ya da firmadır.
  “SÖZLEŞME” :İşbu Genel Şartlar da dâhil olmak üzere,teklif edilen ürün ve hizmetler ile ilgili olarak “Satıcı” ile “Alıcı” arasında yapılmış olan anlaşmadır.
 2. KAPSAM
  2.1 İşbu Genel Şartlar, SATICI tarafından ALICI’ya temin edilmesine ilişkin standart koşulları belirler ve aksi yazılı bir anlaşma ile öngörülmedikçe tüm fiyat tekliflerine ve satışlara uygulanır.
  2.2 SATICI, ALICI tarafından öne sürülen çelişkili satış koşulları ve ihtirazi kayıtlar ile işbu koşul ve ihtirazi kayıtlara açıkça itiraz etmemiş olsa dahi, bağlı olmayacaktır. ALICI, işbu Genel Şartlar çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini devredemez.
 3. FİYAT, TEKLİF ve SİPARİŞ
  3.1 Aksi belirtilmediği takdirde, teklifte verilen fiyatlara KDV ve nakliye bedeli dâhil değildir. Fiyatlar,tekliftarihinden itibaren 10 (on) gün geçerlidir. Ürün menşeine göre teklifler; Türk Lirası (TL), Amerikan Doları(USD), Kanada Doları(CAD), Avustralya Doları(AUD), AVRO(EUR) veya İngiliz Sterlini(GBP) kurlarındaverilebilir.
  3.2 SATICI’nın standart ürün paket ve ambalajı fiyatteklifine dâhildir. ALICI tarafından istenecekstandartdışıözelpaketleriçinSATICIilaveücrettalebindebulunabilir.
  3.3 Teklifte belirtilen teslim süreleri, SATICI’nın stok durumu ve/veya tedarik süreci gözönünde bulundurularak verilmektedir.
 4. ÖDEME
  4.1 Ödeme, fiyat teklifinde belirtilen vade koşullarına uygun şekilde ALICI tarafından yapılacaktır.
  4.2 Vadesinde ödenmeyen faturalara aylık % 5 gecikme faizi uygulanacaktır. Ödeme vadesinin gecikmesi 3 (üç) aylık süreyi aştığında, SATICI hukuki işlem başlatma hakkına sahiptir.
  4.3 Ödemeler sırasında doğacak banka havale/EFT masrafları ALICI’ya aittir. SATICI tarafından Türk Lirası olarak ödenecek faturalar, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe fatura tarihindeki T.C Merkez Bankası Efektif Satış Kur’una (MBESK) göre hesaplanacaktır.
 5. NAKLİYE – TESLİMAT – SİGORTA
  5.1 Aksi teklifte belirtilmediği sürece siparişler; SATICI’nın anlaşmalı olduğu Ulusal kargo firmalarına teslim edilecek olup, kargo masrafları ALICI’ya aittir. ALICI’nın siparişlerinde yazılı olarak kargo firma ismi belirtmediği durumlarda, paketler SATICI için an itibariyle en uygun olan kargo firmasına verilecektir.
  5.2 IMEKS Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş, bundan sonra İMEKS olarak anılacaktır, ürünlerini kendi adresinde teslim eder.(1219. Sokak No:14 Ostim/Ankara/Yenimahalle/Türkiye) Nakliye sırasında meydana gelebilecek hasarlardan İMEKS sorumlu tutulamaz. Nakliye süresi nakliye bedeli İMEKS tarafından belirlenemez. Müşteri nakliye ile ilgili bir hak iddaa edemez.
  5.3 SATICI;imalatçı firmalardan kaynaklı gecikmeler çerçevesinde teklifinde belirttiği teslim süreleri için ek süre talebinde bulunabilir.
 6. SİPARİŞ İPTALİ
  6.1 ALICI’nın haksız şekilde ürünleri kabul etmemesi veya reddetmesi veya Onaylanmış Sipariş’in ALICI tarafından iptali, SATICI’ya bu eylem dolayısıyla oluşabilecek zararları ALICI’dan tazmin etme hakkınıtanıyacaktır.
  6.2 Sipariş edilen bir makinenin iadesi yapılamaz.
 7. İNCELEME ve ŞARTNAMEYE UYGUNLUK
  7.1 ALICIteslimatıtamamlanan ürünlerin faturasını kendisine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Faturanın ulaşmamasından kaynaklanan vergisel yükümlülükleri ALICI sorumluluğundadır.
  7.2 Ürünlerin bir kısmındaki kusurlar ALICI’ya, tüm ürün teslimatını geri çevirme yetkisi vermeyecektir. Şikâyetler varise, Müşteri’nin Madde4’debelirtilen ödeme yükümlülüğünü etkilemez.
 8. GARANTİ
  8.1 IMEKS, ancak bayisi olduğu markaların verdiği garantileri müşterilerine sunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe IMEKS makine hiç bir ek garanti sunmaz. Standart ürünlerin, kırıcı, kesici, ve aydınlatma kulesi ürünlerinin üretici garanti süresi 1000saat veya 1 yıldır.(hangisi önce dolarsa) Tünel koşulları gibi sıra dışı çalışma koşulları bu garanti süresini düşürebilir.
  8.2 ALICI, teslimatı gerçekleşen ürünleri kontrol edip, varsa kusurlu ürünlerin geribildirimini en geç 7 (yedi) takvim günü içinde SATICI’ya iletecektir. Kusurlu ürünlerde SATICI, kenditespit edeceği çerçevede kusuru gidermeyitaahhüt eder. Ürünlerin tamiri ya da değişimi sürecindeki tüm nakliye masraflarını SATICI karşılayacak olup, kusurun tazmin süresini ALICI’ya bildirecektir.
  8.3 Kusurlu ürünlerin herhangi bir şekilde kullanımı,teslimat tarihi itibari ile ürünlerin koşulsuz kabulüve ürünlerile ilgilitüm taleplerdenferagat sayılacaktır.
  8.4 Kullanıcı hatalarından doğan kusurlar garanti kapsamında olmayıp, ALICI’nın sorumluluğundadır.
  8.5 İkinci el ürünlerde herhangi bir garanti verilmemektedir.
 9. VERİLER, PERFORMANS VE SORUMLULUK
  9.1
   IMEKS, tekliflerinde ve kataloglarında sunduğu verileri habersiz değiştirme hakkını saklı tutar.
  9.2 IMEKS,sattığı herhangi bir ürün için, üretim, performans taahhütü vermez. Ürünlerin performansı, bir çok farklı değişkene bağlı olduğu için, İMEKS satılan ürünlerin üretiminden sorumlu tutulamaz.
  9.3 
  Yanlış montaj, hatalı taşıyıcı ekskavatör ayarları, yan sanayi yedek parça kullanımı gibi kullanıcı hataları garantiyi sonlandırır.
 10. SERVİS‐MONTAJ‐SÜPERVİZÖRLÜK HİZMETLERİ
  9.1
   Aksi teklifte belirtilmediği sürece, istenilmesi durumunda ürünlerin montajı ve/veya süpervizörlük hizmetleri, bedeli ALICI tarafından karşılanmak suretiyle sağlanabilir. SATICI Teknik Ekibinin tüm yol, konaklama ve restoran giderleri ALICI’ya aittir. Bu hizmetler adam/gün olarak fiyatlandırılıp, diğer seyahat masrafları eklenerek ayrı birteklif olarak ALICI’ya sunulacaktır.
  9.2 Bahsi geçen hizmetler, ALICI ve SATICI’nın karşılıklı olarak anlaştığı en uygun tarihlerde sağlanacaktır. Anlaşılan tarihler arasında, sahanın ALICI tarafından hazır edilmemesi durumunda SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve ilgili masraflar ALICI tarafından karşılanır.
  9.3 Montaj ve/veya süpervizörlük sırasında sahada gerekecek her türlü ekipman (oksijen ve elektrik kaynağı, spiral, vs.) ve bu ekipmanları kullanmaya haiz personel ALICI tarafındansağlanacaktır.
  9.4 Montaj ve/veya süpervizörlük ekibinin çalışma sahasına kabulü ve sahada çalışma izni prosedürlerinin (İş güvenliği ve çalışma eğitimleri, vs.) tamamlanması konusunda ALICI gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür
  9.5 Montaj ekibinin iş güvenliğini ALICI firma sağlamakla yükümlüdür.
 11. RİSK TRANSFERİ
  10.1 Riskler, en geç ürünlerin kargo firmalarına veya özel nakliye firmalarına teslimi ile ALICI’ya geçer. Eğer ALICI’nın isteği üzerine ürünler SATICI tarafından depolanırsa, risk yine ALICI’ya aittir.
 12. MÜCBİR SEBEPLER
  11.1 Taraflardan hiçbiri kontrolü dışında gelişen bir durumdan dolayı diğer tarafa karşı yükümlülüğünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya başarısızlıktan doğan veya bununla bağlantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Bu durumlar sınırlama yapmaksızın şunları kapsar; Doğal afetler, kanunlar ve yönetmelikler, idari tedbirler, mahkeme emirleri ve kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş, terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın, grev, lokavt, iş yavaşlatma, işçi‐işveren sorunları, olumsuz hava şartlarından kaynaklanan ulaşım problemleri ve teslimat gecikmeleri, gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan olağan dışı gecikmeler.
  11.2 Bir Mücbir Sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayın sebebini ve Onaylanmış Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü Mücbir Sebepten kaybedilen süre kadar askıya alınacaktır.
 13. FESİH VE ASKIYA ALMA
  12.1 ALICI’nın SATICI’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirirken temerrüde düşmesi ve planlanan teslimat tarihinden önce ALICI’nın performansının yeterli güvencesini SATICI’ya vermemesi halinde veya ALICI’nın ödeme aczine düşmesi ve borçlarını vadesi geldiğinde ödeyememesi veya tasfiyeye gitmesi halinde (yeniden yapılanma veya birleşme amacıyla tasfiye dışında) veya ALICI tarafından veya onun aleyhine bir iflas davasının açılması durumunda veya ALICI’nın aktiflerinin tümü veya neredeyse tamamı için bir mütevellinin veya kayyumun tayin edilmesi veya ALICI’nın bir konkordatoya girmesi veya alacaklılarlehine bir devir yapması durumunda, SATICI derhal yazılı ihbarda bulunmak sureti ile ürünlerin geri alınmasına ilişkin tüm masrafların ALICI’ya ait olması kaydıyla, teslim edilen ve bedeli ödenmeyen ürünlerin iadesini talep edebilir ve mülkiyetini geri alabilir ve/veya ifasını askıya alabilir veya bekleyen Mal teslimatı için Onaylanmış Sipariş’i feshedebilir, ancak ALICI’nın ürünlerin bedelini önceden peşin olarak ödemiş olduğu veya ürünlerin bedelinin ödenmesine ilişkin olarak SATICI’ya yeterli, güvence verilmiş olan halleristisnadır.
  12.2 Böyle bir olay söz konusu olduğunda, SATICI’nın tüm ödenmemiş alacakları ALICI’ya teslim edilen ve SATICI tarafından mülkiyeti geri alınmayan ürünler için muaccel olacaktır.
 14. FİKRİ MÜLKİYET 1
  3.1 Mülkiyet ve/veya üzerinde tasarruf hakkı doğrudan veya dolaylı olarak SATICI’ya ait olan her türlü fikri hak, genel satış koşulları kapsamı veya ifası dışında hiçbir amaçla kullanılamaz.
 15. SINIRLI SORUMLULUK
  14.1 Yürürlükte olan yasaların getirdiği yasaklar hariç, SATICI’nın her türlü hasar ve tazminat yükümlülüğü (haksız fiil, Sözleşme veya yasal yükümlülük ihlali, fikri mülkiyet haklarının ihlali, kusursuz sorumluluk ihlali ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla başka şekilde kaynaklanan her türlü zarar ve masraflar), hiçbir durumda, Sözleşme Bedelini aşamaz.
  14.2 Yukarıdaki hükümlere rağmen SATICI, hiçbir durumda kar kaybı, sözleşme kaybı, artan maliyet, gelir kaybı, kullanım kaybı, veri kaybı veya her türlü bağlantılı ve dolaylı kayıptan sorumlu değildir.
 16. UYGULANAN KANUN ‐ İHTİLAFLARIN GİDERİLMESİ– MAHKEMELER
  15.1 Tarafların Onaylanmış Sipariş ve/veya Şartları’ndan doğan veya bağlantılı hakları ve yükümlülükleri kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olacak, bu kanunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. İhtilaf halinde ANKARA merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kabul edilmiştir.
  15.2 Genel satış koşulları ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili temsilcileri tarafından genel satış koşullarına uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, faks ve elektronik formdaki belgelerin de delil olarak kullanılabilir.İhtilaf halinde SATICI’nın defter ve belgeleri yegâne delildir.
 17. UNVAN, LOGO ve MARKA
  16.1 ALICI, SATICI unvan ve logosunu genel satış koşulları kapsamında kullanmayı, bunun dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
  16.2 Aksi belirtilmedikçe, verilen teklifler 30 gün süre ile geçerlidir.
 18. DİĞER
  17.1 Taraflardan birinin herhangi bir ihlal veya temerrüde ya da hak veya düzeltmeye ilişkin yaptığı bir feragat ve anlaşma planı, söz konusu feragat bağlayıcılık taşımak üzere yazılı olarak ifade edilip her iki tarafça imzalanmadıkça, başka bir ihlal veya temerrüt ya da hak veya düzeltmeye ilişkin devam eden bir feragat oluşturmaz.
  17.2 Sözleşmenin bir maddesi, bendi veya diğer hükmü herhangi bir kanun veya hukuk kuralına göre geçersizise, sözkonusu madde,bent veya hüküm, Sözleşmenin kalanının geçerliliğini etkilemeksizin, yalnızca geçersiz olduğu ölçüde çıkarılmış sayılır.
  17.3 Satıcı Sözleşmeyi asıl sıfatıyla yapar. Alıcı Sözleşmenin yerine getirilmesi için sadece Satıcıya başvurmayı kabul eder.
  17.4 Sözleşmenin maddelerinin ve paragraflarının başlıkları yalnızca yol göstermek içindir ve onların yorumlanmasını etkilemez.
  17.5 Sözleşmeyle ilgili tüm ihbarlar ve talepler yazılı olarak yapılır.